LOGO Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Recommend to a friend
Your name:
Your e-mail:
Friend's e-mail:
Here you are: Home page Admissions

AdmissionsPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. I. J. Paderewskiego w Koninie
ogłasza nabór do klas pierwszych

 

Szkoły Muzycznej I stopnia
oraz
Szkoły Muzycznej II stopnia

 

Szkoła muzyczna I stopnia

 

O przyjęcie do szkoły muzycznej I st. mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 5 do 16 roku życia (roczniki 2013-2002). Kandydaci, którzy nie ukończyli 9 roku życia są kwalifikowani do sześcioletniego cyklu nauczania (dział dziecięcy), natomiast kandydaci starsi – do czteroletniego cyklu nauczania (dział młodzieżowy). W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat rodzice (prawni opiekunowie) do wniosku o przyjęcie do Szkoły mają obowiązek dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
W kwestionariuszu przyjęcia do szkoły muzycznej I st. należy podać instrument, na jakim kandydat chciałby podjąć naukę. Można podać również drugi instrument, na wypadek gdyby wyniki osiągnięte przez kandydata nie pozwoliły zakwalifikować go na pierwszy wybrany instrument. Podjęcie nauki na instrumencie innym niż wybrany może również zaproponować Komisja, uwzględniając predyspozycje kandydata.

Uczymy gry na:

·         fortepianie,

·         organach,

·         skrzypcach,

·         altówce,

·         wiolonczeli,

·         kontrabasie,

·         gitarze klasycznej,

·         akordeonie,

·         flecie,

·         klarnecie,

·         saksofonie,

·         fagocie,

·         trąbce,

·         waltorni,

·         tubie,

·         puzonie,

·         perkusji.

 

Wymagane dokumenty:

·        kwestionariusz przyjęcia do PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie,

·   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna: art. 142 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59).

Terminy badania przydatności do kształcenia w szkole muzycznej dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2018/2019: 14 maja 2018 r.

Dokumenty przyjmujemy w sekretariacie Szkoły od 1 marca 2018 r. do 10 maja 2018 r.

 

Szkoła muzyczna II stopnia

 

O przyjęcie do szkoły muzycznej II st. mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 10 do 21 roku życia (roczniki 2008-1997).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej II st. na specjalność: instrumentalistyka (sześcioletni cykl kształcenia) oraz na specjalność: instrumentalistyka jazzowa (sześcioletni cykl kształcenia) zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego składającego się z części praktycznej i teoretycznej (kształcenie słuchu i wiedza ogólnomuzyczna) objętych programem nauczania w szkołach muzycznych I stopnia.

 

Wymagane dokumenty:

·         kwestionariusz egzaminu wstępnego do szkoły muzycznej II st.,

·         świadectwo zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (z wyjątkiem specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych - zaświadczenie od lekarza specjalisty pulmunologii),

·    kopia świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I st. ewentualnie świadectwa ukończenia niższej klasy szkoły muzycznej I st..

Termin egzaminu wstępnego dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej II st. w roku szkolnym 2018/2019:
15 maja 2018 r. 

Dokumenty przyjmujemy w sekretariacie Szkoły od 1 marca 2018 r. do 11 maja 2018 r.