LOGO Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Poleć znajomemu
Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
E-mail znajomego:

Konkurs architektonicznyKonin: Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą:
Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie

Numer ogłoszenia: 260052 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego, ul. 3 Maja 50, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 242 88 24, faks 0-63 242 88 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmkonin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie. Nowa baza Szkoły Muzycznej będzie uzupełnieniem aktualnie istniejącego budynku przy ulicy 3 Maja 50. Przejmie funkcje, które z racji szczupłości miejsca są realizowane w obecnych warunkach. Szacowana powierzchnia budynku to ok. 1800 m kwadratowych. Funkcjonalność pomieszczeń, przede wszystkim akustyka sali koncertowej powinna uwzględniać przeznaczenie budynku na potrzeby szkoły muzycznej. W nowej siedzibie powinna być przede wszystkim sala koncertowa na około 350 miejsc z dużą sceną z możliwością występu orkiestry symfonicznej, garderoby, sanitariaty. Sala tak przygotowana aby można byłoby dokonywać nagrań. W pobliżu powinny znajdować się pomieszczenia magazynowe do przechowywania: instrumentów muzycznych, krzeseł, pulpitów itp. oraz pomieszczenie w którym w przyszłości można byłoby zamontować urządzenia do organów piszczałkowych. W niekrępującym miejscu z niezależnym wyjściem 5 pokojów gościnnych. Przed wejściem na salę powinien znajdować się odpowiednio duży hall pełniący funkcję miejsca gdzie można spędzić czas np. w przerwie koncertu, gdzie mogłyby być prezentowane czasowe wystawy plastyczne itp. W pobliżu powinno być też miejsce na szatnię oraz wydzielone miejsce na szafki dla uczniów. W pobliżu hallu powinna znajdować się także kawiarenka z zapleczem kuchennym umożliwiająca przygotowanie skromnych posiłków (trochę więcej niż przysłowiowa kawa). Sale dydaktyczne. Budynek powinien zawierać przede wszystkim sale do przedmiotów teoretycznych - 5, w których spokojnie pomieściłoby się 20 uczniów. Sala rytmiki z dwoma szatniami oraz łazienkami, 4 klasy pianistyczne w których zmieściły by się 2 fortepiany, 2 klasy z 1 fortepianem, 4 sale perkusyjne (jedna większa i trzy mniejsze) tak wytłumione i usytuowane w szkole aby nie zakłócały przebiegu innych zajęć. Sala wielofunkcyjna (z multimediami) na około 50 osób. Część administracyjna. W tej części powinny znajdować się: gabinet dyrektora (podobnie jak obecnie przestronny z możliwością odbywania małych narad kilkuosobowego gremium) połączony z sekretariatem, gabinet wicedyrektora, pokój księgowości, pomieszczenie archiwum. Pomieszczenia dla woźnych: portiernia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze z możliwością przechowywania środków czystości. Część z salą koncertową powinna mieć niezależne wejście tak aby część dydaktyczna w przypadku koncertów w dni wolne od zajęć nie była dostępna dla osób przychodzących na koncerty. Na zewnątrz budynku powinno znajdować się miejsce gdzie latem można usiąść w plenerze i wypocząć. Ilość sanitariatów według obowiązujących standardów, zakładając, że maksymalna liczba osób to pojemność sali koncertowej (350). Ciągi komunikacyjne wykorzystujące naturalne oświetlenie oraz wydzielenie miejsc dla osób oczekujących na dzieci..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.00.00-2, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: I. O zamówienie mogą ubiegać się uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. -Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie. -Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. dwie dokumentacje projektowe w zakresie budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1200 m2 /netto/ lub 1 dokumentację dotyczącą budowy sali koncertowej o powierzchni użytkowej powyżej 1200 m2 /netto/. Za budynek użyteczności publicznej zamawiający uzna budynek przeznaczony do wykonywania funkcji: administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki. Uczestnicy konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. -Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca będzie dysponował następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektowych bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (min. 2 osoby). Uczestnicy konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek 4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
  -Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 5. Spełniają warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  -Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu II.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się uczestnicy konkursu, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki uczestnik konkursu spełnił. III. W celu wykazania spełniania przez uczestnika konkursu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zamawiający żąda załączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Oświadczenie uczestnika konkursu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (zawarte w w/w wykazie) 4.Oświadczenie uczestnika konkursu, że spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych W przypadku składania wspólnego wniosku oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich uczestników konkursu składających wspólny wniosek. IV. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia uczestnika konkursu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: 1. Oświadczenia uczestnika konkursu o braku podstaw do wykluczenia Dokument ten muszą złożyć wszyscy uczestnicy konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zawarte w treści oświadczenia) Dokument ten muszą złożyć wszyscy uczestnicy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. V. Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w regulaminie konkursu część IV: a)pkt. 2 składa dokument/y wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. c)Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski..

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych - 35
 • 2. Zgodność rozwiązań z wytycznymi funkcjonalno-użytkowymi - 25
 • 3. Ekonomiczność projektu oraz kosztów eksploatacji - 10
 • 4. Koszt realizacji projektu - 30

 

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 02.08.2012, godzina 09:45.
 • Miejsce: Regulamin dostępny jest na stronie www zamawiającego www.psmkonin.pl Zamawiający przekaże regulamin w formie papierowej uczestnikowi konkursu w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku/cena 70,60 zł/.

 

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 02.08.2012, godzina 09:45.
 • Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego,
  ul. 3 Maja 50 (sekretariat Szkoły, pok 2), 62-500 Konin.

 

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 15.10.2012 r. godzina: 09:45.
 • Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego,
  ul. 3 Maja 50 (sekretariat Szkoły, pok 2), 62-500 Konin.

 

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: I nagroda - nagroda pieniężna w wysokości 2 000,00 zł /brutto/ oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji. II nagroda - nagroda pieniężna w wysokości 1500,00 zł /brutto/ III nagroda - nagroda pieniężna w wysokości 1 000,00 zł /brutto/.

 

Regulamin konkursu

 

 

Załączniki 1-10

 

 

Załącznik 11

 

 

Załącznik 12

 

 

 

Załącznik 13