LOGO Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Państwowa Szkoła Muzyczna w Koninie

Poleć znajomemu
Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
E-mail znajomego:

Odpowiedzi na pytania 

 

Nr Sprawy: 1/2012

Konin, dnia 05.09.2012 r.
 
 

dotyczy: Konkursu na Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie

 
 

 
Pytanie z dnia 17.08.2012r.

 

 
Pytanie nr 1

Pytanie dotyczące kosztów dokumentacji i kosztów realizacji. Naszym zdaniem przewidziane na ten cel środki – 6.700.000 PLN, co przy założonej powierzchni użytkowej 1800 m2 daje ok. 3.700 PLN/m2 oraz wyliczony na ich podstawie koszt dokumentacji (4%) są nieadekwatne. Czy z uwagi na złożoność projektu oraz oczekiwany standard budowy przewidziane na ten realizację i projekt środki są ostateczne i z punktu widzenia Zamawiającego wystarczające?
 

 
Odpowiedź

Zamawiający zakłada, że środki są wystarczające.
 
 

 
Pytania z dnia 23.08.2012 r.

 

 
Pytanie nr 1

Dla ilu uczniów należy zaprojektować szatnie?
 

 
Odpowiedź

Nie projektować osobnej szatni dla uczniów. Obecni w szkole uczniowie (140 osób) korzystać będą z szatni dla Sali koncertowej.
 

 
Pytanie nr 2

Ilu uczniów znajduje się maksymalnie w projektowanej szkole?
 

 
Odpowiedź

140 osób.
 

 
Pytanie nr 3

Ile osób personelu dydaktycznego będzie znajdować się maksymalnie w projektowanej szkole?
 

 
Odpowiedź

Około 20 osób.
 

 
Pytanie nr 4

Dlaczego w projektowanej szkole nie ma pokoju nauczycielskiego?
 

 
Odpowiedź

Pokój nauczycielski znajduje się w istniejącej części szkoły.
 

 
Pytanie nr 5

Czy inwestor zakłada wspólne sanitariaty i jedyne dla sali koncertowej i części dydaktycznej tzn. dla 350 osób? Jak to pogodzić z koniecznością projektowania sanitariatów na każdej kondygnacji.
 

 
Odpowiedź

 

Dla części dydaktycznej i sali koncertowej na parterze wspólne, na pozostałych kondygnacjach według potrzeb.

 

 
Pytanie nr 6

Czy dla uczniów i personelu dydaktycznego projektować niezależne sanitariaty?
 

 
Odpowiedź

Tak.
 

 
Pytanie nr 7

Czy garderoby/pokoje gościnne mogą być projektowane na dwóch kondygnacjach zaplecza sali?
 

 
Odpowiedź

Tak, pod warunkiem zapewnienia niezależnego dostępu z zewnętrz zgodnie z programem funkcjonalnym.
 

 
Pytanie nr 8

Proszę podać orientacyjną powierzchnię pokoju gościnnego, czy każdy winien posiadać aneks kuchenny? Czy chodzi o powierzchnie 12m2 czy 25m2. Proszę o określenie standardu powierzchniowego.
 

 
Odpowiedź

Aneks kuchenny jeden wspólny dla wszystkich pokoi gościnnych dostępny z komunikacji ogólnej. Powierzchnia użytkowa pokoju gościnnego około 15m2.
 

 
Pytanie nr 9

Dlaczego w programie brak jest windy umożliwiającej poruszanie się uczniom niepełnosprawnym pomiędzy kondygnacjami szkoły? (wymóg obowiązujących przepisów).
 

 
Odpowiedź

W programie funkcjonalnym nie ujmowano komunikacji poziomej i pionowej, projektować zgodnie z przepisami.
 

 
Pytanie nr 10

Czy należy przewidzieć połączenie a jeśli tak to jakie (zadaszenie, przewiązka itp.) z istniejącym budynkiem szkoły muzycznej?
 

 
Odpowiedź

Brak połączenia, budynek wolnostojący.
 

 
Pytanie nr 11

Na czym ma polegać istota rozbudowy – jakie funkcje są kontynuowane a jakie będą samoistne funkcjonalnie?
 

 
Odpowiedź

Kontynuowana funkcja dydaktyczna, funkcja dodatkowa – koncertowa (z możliwością czasowego rozdzielenia funkcji).
 

 
Pytanie nr 12

Czy Inwestor posiada inwentaryzację istniejącego budynku i czy może ją przekazać elektronicznie uczestnikom konkursu?
 

 
Odpowiedź

Nie, budynek nie jest powiązany z istniejącym budynkiem szkoły.
 

 
Pytanie nr 13

Co oznacza strefa oznaczona na sąsiedniej działce, na umartwionej sieci w dostarczonym rysunku planu zagospodarowania przestrzennego?
 

 
Odpowiedź

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Konina – Starówka, nazwa symbolu – Strefy eksploatacyjne obiektów infrastruktury technicznej (lokalizować można ewentualnie parkingi i place manewrowe, drogi dojazdowe).
 

 
Pytanie nr 14

Czy można projektować dachy płaskie na budynku – w ustaleniach szczegółowych planu brak zakazu jedynie podano kąty pochylenia dachów stromych?
 

 
Odpowiedź

Dla terenu oznaczonego symbolem UP12 ustala się dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci górnej od 30 % do 45 %, przy czym główne połacie dachu musza posiadać jednakowy spadek – wg zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Starówka Rozdział 2 § 17 ust. 112 pkt 2 i).
 

 
Pytanie nr 15

Czy można sytuować miejsca postojowe bezpośrednio przy projektowanej ulicy KD-22?
 

 
Odpowiedź

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Konina – Starówka, zapis KDD-22 - droga dojazdowa dopuszcza sytuowanie zatok postojowych. Rozdział 2 § 18 pkt 5 dla zapisu KDD-22.
 

 
Pytanie nr 16

Z której ulicy Inwestor zakłada wejście główne do obiektu?
 

 
Odpowiedź

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Konina – Starówka, Rozdział 2 § 17 ust. 112 pkt 5 a, dopuszcza się z ulic KDL-7 i KDD-22.
 
 

Otrzymują:

Uczestniczący w konkursie